Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - ĐHCĐ NĂM 2016 (28-01-2016)


                  THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                            NĂM 2016


- THƯ MỜI HỌP  
- GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI 
- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 
- TỜ TRÌNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY
- TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG KHÁC   
- SƠ YẾU LÝ LỊCH THANH VIÊN HĐQT THAY THẾ   
- BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2016
- BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 
- DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
Các tin khác đã đăng:
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (12-01-2016)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (08-01-2016)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (05-01-2016)
    THÔNG TIN THỦY SẢN (07-12-2015)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (02-11-2015)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (03-12-2015)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (28-10-2015)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (26-10-2015)
    XUẤT KHẨU CÁ TRA SANG ẢRẬP XÊÚT TĂNG KHÁ (--)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (21-09-2015)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (14-09-2015)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (26-08-2015)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (14-08-2015)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (27-07-2015)
    BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ (09-07-2015)
    TS4 - BÁO CÁO QUẢN TRỊ (06-07-2015)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (29-06-2015)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (23-06-2015)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (22-06-2015)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (18-06-2015)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (04-06-2015)
    TIN TỨC THỦY SẢN (01-06-2015)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (01-06-2015)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH (14-05-2015)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (27-04-2015)
    TS4 - ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015 (06-04-2015)
    TS4 - BÁO CÁO 2014 (31-03-2015)
    TS4 - GIAO DỊCH CP (26-03-2015)
    GIẢI TRÌNH ĐỔI KIỂM TOÁN (25-03-2015)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015 (04-03-2015)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.