Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
   
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi.
 
Cong ty Co phan Thuy san so 4
 
    MENU
  SẢN PHẨM
      Mực
     
      Ghẹ
      SP Giá trị gia tăng
      Các sản phẩm khác
  TIN TỨC
  HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
  LIÊN HỆ
    CHỨNG NHẬN

    LINK WEBSITES

 

 


 
 
TS4 - THÔNG BÁO (--)

                                            THÔNG BÁO

                  - TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2009
                  - PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
                  - TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4. (TS4)
- Căn cứ vào Giấy Chứng nhận chào bán Chứng khoán ra công chúng của TS4 số : 514/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày : 10/02/2010 .
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26 / HĐQTngày 28/12/2009 .
Xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 , phát hành thêm Cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và CB.CNV , và tổ chức Đại hội cổ đông năm 2010 như sau :


Tên tổ chức phát hành     :     CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4.

Tên giao dịch                   :     TS4

  - Tên chứng khoán            :     Công ty Cổ phần Thủy sản số 4  (TS4).

  - Loại chứng khoán           :     Cổ phiếu phổ thông.

  - Mệnh giá                        :     10.000 đồng / cổ phần.

Địa chỉ trụ sở chính            :     320 Hưng Phú - Phường 9 - Quận 8 - TP. HCM.

Số điện thoại  : (84-8) 39543363       Số Fax :   (84-8) 39543362 - 39543367

-  Căn cứ vào Giấy Chứng nhận chào bán Chứng khoán ra công chúng của TS4 số  : 514/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày : 10/02/2010 .

-   Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 26 / HĐQTngày 28/12/2009 .

Xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 , phát hành thêm Cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và CB.CNV , và tổ chức Đại hội cổ đông năm 2010 như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng                        :     05/03/2010

- Ngày giao dịch không hưởng quyền     :     03/03/2010

 

I/     Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 :

    -  Tỷ lệ tạm ứng cổ tức          :  10% trên mệnh giá  (1.000 đồng / 1 CP)

    -  Ngày thanh tóan cổ tức     :   05/04/2010

 

II/      Phát hành thêm Cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CB.CNV :

* Số lượng phát hành                   :   3.029.650 CP , bao gồm :

            1)  Cổ đông hiện hữu        :   2.823.450 cổ phiếu

-  Giá chào bán                                :   20.000 đồng / CP

-  Tỷ lệ phân bổ quyền        :   1 - 1   (01 cổ phiếu – 01 quyền mua)

-  Tỷ lệ thực hiện quyền     :   3 - 1  (Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì được 1 quyền mua, cứ 3 quyền mua thì sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn số xuống hàng đơn vị).

-  Ví dụ : vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 875 cổ phiếu, khi đó Cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu như sau :  875 x 1/3 = 291,66 CP

Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 291 CP.

Số cổ phiếu không được cổ đông thực hiện quyền đặt mua hết (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ được HĐQT Công ty sẽ chào bán cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp tại thời điểm phát hành nhưng với giá không thấp hơn so với giá bán cho cổ đông hiện hữu .

*  Quyền mua được phép chuyển nhượng :

   - Nguyên tắc chuyễn nhượng quyền mua : người sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua 1 lần , người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ 3 .

* Thời gian chuyển nhượng quyền mua  :   18/03/2010  đến  12/04/2010

            2)  Phát hành cho CB.CNV          :   206.200 cổ phiếu

   - Đối tượng  : Theo danh sách đề nghị của HĐQT đã được Uy ban Chứng khoán duyệt .

   - Gía chào bán   :   20.000 đồng / CP
 

* Thời gian đăng ký mua và nộp tiền      :   18/03/2010  đến  14/04/2010

* Ngày niêm yết CP phát hành dự kiến   :    Tháng 05 năm 2010     

 

* Thủ tục nhận cổ tức , đăng ký mua và nộp tiền mua CP mới  :

1/ Đối với cổ đông đã lưu ký   :   Nhận cổ tức , Đăng ký mua , giao dịch quyền mua tại Công ty Chứng  khoán, nơi cổ đông đã mở tài khoản.

2/ Đối với cổ đông chưa lưu ký : Nhận cổ tức , Đăng ký mua , giao dịch quyền mua tại C.Ty CP Thủy sản số 4 , và xuất trình CMND .

3/ Đối với CB.CNV : Đăng ký mua và nộp tiền tại Công ty Cổ phần Thủy sản số 4

4/ Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu :

- Tên TK : Công ty cổ phần Thủy sản số 4

- Số TK - VND   :   119.100.000.963.13

   Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam , chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

   Địa chỉ         :           12-14  Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM

   Điện thoại   :           (84-8) 38218812       Fax: (84-8) 38218813.

* Địa điểm công bố Bản cáo bạch :

- Tại Công ty Cổ phần thủy sản số 4 : trên Website của Công ty : seafoodno4.com

- Tại Công ty Chứng khoán ACB ( ACBS )

  + Trụ sở : 107N Trương Định – P.6 – Quận 3 – Tp/ HCM

      Điện thoại : (08) 5404 3054          Fax  : (08) 5404 3085

  + Chi nhánh : 95 – 97 Trần Quốc Toản – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

       Điện thoại : (04) 3942 9396          Fax : (04) 3942 9405

 

III/     Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010  :

- Thời gian tổ chức ĐH  :   Dự kiến cuối tháng 3 năm 2010

- Địa điểm tổ chức và Nội dung Đại hội sẽ được Công ty thông báo sau .


  ( Mời Quý Cổ đông xem Thông báo , mẫu Giấy ủy quyền và Báo cáo hoạt động SXKD năm 2009 của Tổng giám đốc phía dưới ) 


Trân trọng thông báo .
                                                         

      THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC HỌP ĐHCĐ NĂM 2010 
    
    MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ NĂM 2010  

    BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2009
                                                               
                                               
                                                  
                Ngày 08 tháng 03 năm 2010
                                                                          CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                          VÕ PHƯỚC HÒA

 

Các tin khác đã đăng:
    BẢN CÁO BẠCH - TS4 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUY 4 / 2009 (--)
    TS4 - CÔNG BỐ THÔNG TIN (--)
    TS4 - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - DỰ ÁN VÙNG NUÔI (--)
    TS4 - XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 03 / 2009 (--)
    TS4 - BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 08 / 2009 (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 07 / 2009 (--)
    TS4 - MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU QUỸ (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 / 2009 (--)
    TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2009 (--)
    NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT - C.TY CPTS SỐ 4 (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT (--)
    TS4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 / 2009 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2009 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2008 - TS4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT APARTMENT (--)
    CHUNG CƯ CAO CẤP ORIENT APARTMENT (--)
    Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản 2009 - 2010 (--)
    ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - TS4 (--)
    Năm 2009: Phát triển bền vững nghề nuôi cá tra (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    Hội nghị “Xuất khẩu Thủy sản 2009: Thách thức và Giải pháp (--)
    10 sự kiện ngành thủy sản Việt Nam năm 2008 (Tạp chí Thương mại Thủy sản bình chọn) (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
    CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 (--)
  Cong ty Co phan Thuy san so 4
  TÌM KIẾM
  LIVE CHAT
Kinh doanh
Tư vấn - Hỗ trợ
  BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
» Sàn TP.HCM   » Sàn Hà Nội
 CK     TC    Giá      KL     +/-
(Nguồn: Cty Chứng khoán Vietcombank)
  QUẢNG CÁO
Doanh nghiệp 24G kinh doanh từng phut
 

320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 , Tp.HCM, Việt Nam
Tel: 84.8.39543 361                   Fax: 84.8.39543362
Email: seafoodno4@vnn.vn     Website: www.seafoodno4.com
EU Code  : DL 400 - DL 516
Người công bố thông tin : Bà Đỗ Thanh Nga -  Tel : 08.39543 369  , HP : 0903325070 

© 2007 Công ty Cổ phần Thủy sản số 4. Developed by Phuong Dong Co., Ltd.